Общи условия за ползване на информацията предлагана от vremeto.v.bg:

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.


vremeto.v.bg са собственост на TV-Met и "Цифрови системи" ООД. Настоящият web сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Незаконосъобразното използване ще бъде предмет на иск за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП. Всички елементи на съдържанието наvremeto.v.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на ЗАПСП. Всички права са запазени.

Ползване на информацията
 • Информацията публикувана на vremeto.v.bg е свободна за лично ползване, като тя се актуализира на три часа .
 • За ползване на информацията от vremeto.v.bg от всякакви по вид медии е необходимо сключване на договор с "Цифрови Системи ООД" (тел. 2 9811301, order@digsys.bg)( Цени ).
 • Съдържанието на web страницата може да се ползва без специално разрешение от други личности и/или организации, единствено с изричното позоваване на източника. За други интернет страници, това става чрез поставяне на видимо място на банер или линк към vremeto.v.bg, като адресът на сайта трябва да се вижда на банера или в непосредствена близост до него! ( За налични банери вижте тук. ).
 • Предоставяне на информацията от сайта на трети лица извън собствените рубрики за времето се счита за редистрибуция. Информацията може да се редистрибутира само, ако тя е закупена на цени за редистрибуция.( Цени )
 • Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титулярите на авторското право - TV-Met и "Цифрови системи" ООД. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Потребители

Различават се следните потребители на информацията публикувана на сайта:
 • свободни - те ползват информация безплатно за лично ползване.
 • интернет страници - използва се информация от vremeto.v.bg в собствен дизайн и контекст, но се цитира източника и се запазва авторското право на титуляра
 • платени - клиенти, които заплащат получаването на специфична и/или актуална информация според сключен договор с "Цифрови Системи" ООД
  • Медии
  • Други

Договорни взаимоотношения
 • На потребители, с които има сключен договор за комерсиално ползване на информацята, се гарантира предлагне на най-актуалната такава съобразно абонамента, за който е сключен договор, и условията на договора. При комуникационни проблеми информацията се обменя по алтернативен начин (email, тел). Метеорологичен офис TV-Met поема прогностичната отговорност за изготвените материали.

Изключване на гаранциите
 • Информацията, публикувана в тези web-страници се предоставя въз основа на презумпцията "такава, каквато е", без каквито и да било гаранции, изрични или по подразбиране.
 • В съдържанието би могло да има технически неточности или правописни грешки, за отстраняването на които периодично се извършват поправки. "Цифрови Системи" ООД може да прави подобрения и/или промени в дизайна на web-страниците по всяка време без предупреждение.

Ограничаване на отговорността
 • На vremeto.v.bg се поддържа актуална информацията, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. В никакъв случай собственикът на vremeto.v.bg не отговаря за преки, косвени, специални, случайни или последващи вреди, възникнали от използването или невъзможността да се ползва, на съдържанието на web-страниците, дори ако е бил уведомен за възможността от тяхното възникване.

Връзки с други сайтове
 • "Цифрови системи" ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към или от които настоящият има хипервръзки.

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни
 • "Цифрови Системи" ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

"Цифрови Системи" ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тoзи сайт.


Обратно към vremeto.v.bg

2002 © Цифрови Системи . Всички права запазени. Условия за ползване